Graus | LCI Barcelona | Escola de Disseny i Arts Visuals
Admissions

Graus

BASES GENERALS - PROVA ESPECÍFICA D'ACCÉS AL GRAU EN DISSENY (NOU INGRÉS)


GRAU EN DISSENY - Especialitats: MODA, GRÀFIC, INTERIORS, PRODUCTE

Convocatòria ordinària 2022 (informació en procés d'actualització)

 

D'acord amb la Resolució EDU/121/2022, del 26 de gener, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (nº 8599 – 4.2.2022), han quedat aprovades les bases generals de la prova específica d'accés als Ensenyaments Artístics Superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior i convocada pel curs acadèmic 2022-2023.

 

1. Objectiu de la prova específica

L'objectiu de la prova específica d'accés als Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny és comprovar que les persones aspirants estan en possessió dels coneixements, habilitats i capacitats necessàries per cursar els estudis corresponents.

 

2. Requisits d'accés

Poden inscriure-s'hi les persones que estiguin en possessió del requisit acadèmic d'accés, títol de Batxillerat o ensenyaments equivalents (o que hagin superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys), o bé es trobin en condicions d'aconseguir-lo abans del període de matrícula als Ensenyaments Artístics Superiors, o aquells que aportin el certificat acreditatiu que demostri que han superat la prova per a persones que no tenen el requisit acadèmic.

Els aspirants que no compleixin amb el requisit acadèmic d'admissió poden accedir als Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny a través de la superació d'una prova de maduresa en relació amb els objectius del Batxillerat.

La sol·licitud es presenta al registre telemàtic, mitjançant l'aplicació informàtica disponible a la pàgina web del Departament d’Educació, a l'apartat de Proves d'Accés.


3. Supervisió

La Inspecció d'Educació supervisa i assessora el desenvolupament de la prova. En el decurs de l'execució de la prova específica d'accés, els participants han d'acreditar la seva identitat mitjançant la presentació de l'original del DNI, passaport o NIE, a sol·licitud de la Inspecció d'Educació o dels membres de les comissions avaluadores.

 

4. Aspirants amb necessitats educatives específiques

Els candidats amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que en tinguin el reconeixement oficial, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per participar a la prova d'accés.

 

5. Prova específica d'accés

Poden inscriure-s'hi els aspirants que posseeixin el requisit acadèmic d’accés o que aportin el certificat acreditatiu d'haver superat la prova per a l'alumnat que no té el requisit acadèmic. La inscripció a la prova específica d'accés es duu a terme al mateix centre on es vol accedir.

Els aspirants que en el moment de la inscripció no disposin encara del requisit acadèmic d'accés l'hauran de presentar abans de la publicació de la puntuació provisional perquè sigui incorporat a la resta de documentació.

Si bé només es pot obtenir una plaça per centre, els aspirants poden inscriure's a la prova específica d'accés en més d'una especialitat, tot marcant l'ordre de preferència.

 

6. Nombre de places convocades

LCI Barcelona ofereix pel curs acadèmic 2021-2022 un total de 180 places de primer curs per al Títol Superior de Disseny (120 especialitat Moda, 20 especialitat Producte, 20 especialitat Interiors i 20 especialitat Gràfic).

 

7. Període d'admissió de sol·licituds a la prova

El període d'admissió de sol·licituds d'aspirants a la prova comença l'11 de maig de 2021 i acaba el 19 de juny de 2021, ambdós inclosos, al Departament d'Admissions del centre.

 

8. Documentació

a) Formulari de sol·licitud d'inscripció.

b) Original i fotocòpia del DNI o passaport (targeta NIE en el cas dels alumnes internacionals).

c) Fotografia mida carnet.

d) Document oficial que acrediti que el candidat té el títol de Batxillerat (o equivalent) o la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

 

9. Comissions avaluadores

Des de la direcció del centre es nomena una comissió avaluadora constituïda per membres del seu professorat. Les comissions tenen les funcions d'elaborar, executar i avaluar els diferents exercicis de la prova, d'acord amb les bases específiques.

La relació dels membres de cada comissió avaluadora es fa pública al tauler d'anuncis del centre 10 dies abans de l'inici de la prova.

 

10. Característiques de la prova

La prova específica d'accés té un caràcter diagnòstic, de manera que l'aspirant que no la superi podrà rebre la informació i orientació adequades sobre les seves possibilitats de seguiment dels itineraris formatius que es proposa emprendre, incidint en els coneixements, habilitats i capacitats respecte a les quals s'hagin apreciat dèficits que calgui superar.

Els continguts de la prova seran de caràcter teòric, pràctic o mixt. La prova té dues parts, A i B, que se subdivideixen, si s'escau, en diversos exercicis que es poden agrupar en blocs. Les parts A i B es poden dur a terme en qualsevol ordre.

  • La part A té per objecte comprovar la possessió, en grau suficient, dels coneixements i habilitats adequades per accedir als ensenyaments corresponents.
  • La part B té per objecte comprovar la possessió de les capacitats necessàries per cursar amb aprofitament els ensenyaments corresponents.

La qualificació final, expressada en una escala del 0 al 10 amb tres xifres decimals, és la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en les dues parts (A i B) de la prova. La qualificació de cada part es calcula segons la ponderació establerta. La prova d'accés es considera superada si s'ha obtingut una puntuació igual o superior a 5 en cadascuna de les parts.

 

11. Llistat de sol·licituds d'aspirants admesos i exclosos a la prova

L'Escola dona publicitat al seu tauler d'anuncis de:

  • El llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos a la prova, amb la indicació, si s'escau, del motiu d'exclusió i del termini per esmenar els defectes en la documentació presentada.
  • El llistat definitiu de sol·licitants admesos a la prova.

 

12. Calendari i lloc de realització de la prova

Tots els exercicis de la prova es duen a terme en el mateix centre (LCI Barcelona, carrer Balmes 209). El calendari de la prova i els materials que ha de portar el candidat es poden consultar a continuació.

 

13. Llistat provisional de qualificacions de la prova

Un cop publicada, al tauler d'anuncis, el llistat provisional de qualificacions de cada part de la prova, els aspirants poden realitzar una reclamació per escrit davant de la comissió avaluadora.

 

14. Llistat definitiu de qualificacions de la prova

El llistat definitiu d'aspirants admesos es publicarà el 20 de juliol de 2021. La superació de la prova específica d'accés només faculta a l'aspirant sol·licitant a matricular-se. En cap cas equival a la possessió d'una titulació acadèmica ni a la superació de cap matèria.

Contra les qualificacions definitives dels centres privats, els aspirants interessats poden presentar una segona reclamació davant de la direcció dels serveis territorials corresponents o la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació.

L'escrit de reclamació es pot presentar al centre on l'aspirant s'ha examinat (dintre de l'horari d'atenció al públic), als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona. El/la secretari/ària de la comissió avaluadora o, el en seu defecte, el/la director/a del centre acusarà la recepció de la reclamació i adjuntarà una còpia de l'expedient de la persona reclamant per enviar-la als seus serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. La Inspecció d'Educació n'emetrà l'informe corresponent, i la direcció dels serveis territorials corresponents o la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona resoldrà la reclamació i n'informarà a la persona interessada.

 

15. Convocatòria extraordinària

Un cop finalitzada la convocatòria ordinària i efectuada la matriculació, si queden places vacants, el centre podrà fer una segona convocatòria de prova d'accés en el mes de setembre obrint un nou període d'inscripció i fent-ne públiques les dates.

 

16. Jornades d'Orientació

LCI Barcelona organitza unes sessions gratuïtes per ajudar els candidats a preparar la prova d'accés. Els participants podran practicar els diferents exercicis i rebran consells per superar-los amb èxit.

 

17. Inici de curs

La data d'inici del curs acadèmic 2021-2022 serà el 13 de setembre de 2021.

Aquest lloc utilitza cookies per millorar la vostra experiència de navegació i oferir-vos el millor servei possible. Al continuar navegant per la pàgina, entenem que accepta la nostra  política de privadesa. Accepto